ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

На 10.04.2023 г. „НАВТЕХ ГРУП“ ЕООД   сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие №BG-RRP-3.004-0497-С01 "Технологична модернизация в предприятието".

Обща цел на проекта: Повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране производствената верига на „НАВТЕХ ГРУП“ ЕООД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Планираният за закупуване 1 бр. Софтуер за изграждане на комуникация ще допринесе за постигането на тези цели.

Обща стойност на проекта: 700 000.00 лв., от които 350 000.00 лв. безвъзмездно съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

- цифровизация на производствения процес;
- разширяване на производствения капацитет;
- повишаване на ефективността и производителността на производствения процес;
- намаляване на производствените разходи;
- оптимизиране на производствената верига на „НАВТЕХ ГРУП“ ЕООД .--------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------- 

ДБФП BG-RRP-3.004-0497-С01 "Технологична модернизация в предприятието", финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз СледващоПоколениеЕС. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  „НАВТЕХ ГРУП“ ЕООД   и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО. 

other products